Skip to main content

The network for trade,
training and development 

17 June 2019

Gaelic Books Council: Sales and Marketing Officer

Tha Comhairle nan Leabhraichean a' sireadh Oifigear Reic is Margaidheachd a bhios ag obair gu dealasach airson leabhraichean Gàidhlig a reic agus ìomhaigh na Gàidhlig agus litreachas na Gàidhlig àrdachadh, tro na meadhanan sòisealta agus an lùib thachartasan litreachais. Bidh sàr-sgilean conaltraidh, eagrachaidh agus rianachd aig an tagraiche soirbheachail, agus bhiodh eòlas-obrach ann am foillseachadh agus reic na bhuannachd.

Tha an dreuchd seo làn-ùine, maireannach agus stèidhichte aig oifis Chomhairle nan Leabhraichean ann an Glaschu.

Tuarastal: £19,945-£23,836

Ceann-latha: Dihaoine 21 Ògmhios 2019, 5f

Airson làn-fhiosrachadh, faic làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean.

Is e Comhairle nan Leabhraichean a' phrìomh bhuidheann airson litreachas na Gàidhlig. Tha i na buidhinn-charthannais chlàraichte (SC025026) agus tha i a' faighinn maoin chunbhalach bho Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig.

 

The Gaelic Books Council is looking for a Sales and Marketing Officer who can drive sales of Gaelic books and raise the profile of Gaelic and of Gaelic literature, through social media and at literary events. The successful candidate will have excellent communication, organisational and administrative skills in both Gaelic and English, and previous experience in publishing and retail would be an advantage.

This is a full-time, permanent position based in the Gaelic Books Council's office in Glasgow.

Salary: £19,945 - £23,836

Deadline: Friday 21 June 2019, 5pm

For full information, please visit the Gaelic Books Council's website.

The Gaelic Books Council is the lead organisation for Gaelic literature. It is a registered charity (SC025026) and receives regular funding from Creative Scotland and from Bòrd na Gàidhlig.