Skip to main content

The network for trade,
training and development 

19 November 2018

Donald Meek Award 2017 shortlist

4 September 2017

Six new Gaelic books have been shortlisted for this year's Donald Meek Award. The Gaelic Book of the Year will be presented with the Donald Meek Award, and additional literary prizes funded by Bòrd na Gàidhlig will also be awarded. The prize-winners will be announced at a special reception in the National Piping Centre in Glasgow on Thursday 5th October 2017.

Rosemary Ward, Director of the Gaelic Books Council said:

"We are delighted that the Donald Meek Award for Gaelic literature continues to grow and attract a high calibre of entries year on year. We are very grateful to Bòrd na Gàidhlig for providing the necessary support to extend the range of literary prizes that recognise excellence in new Gaelic writing. We received 18 entries representing a broad range of literary genres this year. The Gaelic Book Council is particularly grateful to the judges who read through all the submissions and managed to agree on those books that were worthy of being placed on the shortlist. We are particularly pleased to see new Gaelic writers taking an interest in the competition and we wish everyone on the shortlist the very best of luck."

The following six books have been shortlisted for the Donald Meek Award 2017:

 • Am Balach Beag a dh' èisteadh aig Dorsan by Alison Lang
 • Beum-Sgèithe by Eoghan Stewart
 • Dìoghaltas by Iain F. MacLeod
 • Eachdraidh Beatha by Alison Dix
 • Èiginn Ùisdein by Morag Ann MacNeil
 • Taigh Sheonachain by Iain MacRae

What's On: The Donald Meek Award 2017

When: 7.00pm on Thursday 5 October 2017

Where: The National Piping Centre, McPhater Street, Glasgow

For more information on the content of this press release, contact:

Rosemary Ward, Director, The Gaelic Books Council on 0141 337 6211

 

Geàrr-liosta na bliadhna-sa air ainmeachadh!

Chaidh sia leabhraichean ùra Gàidhlig ainmeachadh air geàrr-liosta na bliadhna-sa airson Duais Dhòmhnaill Meek. Bidh Duais Dhòmhnaill Meek 2017 air a bhuileachadh air Leabhar na Bliadhna agus thèid duaisean eile airson litreachais a thoirt seachad ri linn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig. Thèid luchd-glèidhidh nan duaisean ainmeachadh aig tachartas sònraichte ann an Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd ann an Glaschu air Diardaoin 5 Dàmhair 2017.

Thuirt Ceannard Chomhairle nan Leabhraichean, Rosemary Ward:

"Tha sinn air leth toilichte gu bheil Duais Dhòmhnaill Meek a' fàs agus a' dol bho neart gu neart gach bliadhna. Tha sinn fada an comain Bhòrd na Gàidhlig airson an taic ann a bhith a' leudachadh an àireamh de dhuaisean a thathar a' toirt seachad airson litreachas na Gàidhlig. Bha 18 tagraiche ann uile‑gu‑lèir am-bliadhna le measgachadh math de dhiofar gnè air an riochdachadh. Tha Comhairle nan Leabhraichean gu mòr an comain nam britheamhan a leugh a h-uile tagradh agus a thàinig gu aonta mu na leabhraichean a bha airidh air a dhol air a' gheàrr-liosta. Tha e na thlachd a bhith a' faicinn uiread de sgrìobhadairean ùra a' gabhail ùidh anns an fharpais seo agus thathar a' guidhe gach soirbheachas dhan h-uile duine a tha air a' gheàrr-liosta."

Chaidh na sia leabhraichean a leanas ainmeachadh air a' gheàrr-liosta airson Duais Dhòmhnaill Meek 2017:

 • Am Balach Beag a dh' èisteadh aig Dorsan le Alison Lang
 • Beum-Sgèithe le Eòghan Stiùbhart
 • Dìoghaltas le Iain F. MacLeòid
 • Eachdraidh Beatha le Alison Dix
 • Èiginn Ùisdein le Mòrag Anna NicNèill
 • Taigh Sheonachain le Iain MacRath

Dè tha dol: Duais Dhòmhnaill Meek 2017

Cuin: 7.00f air Diardaoin5Dàmhair 2017

Càite:  Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd, Sràid McPhater, Glaschu

Airson an tuilleadh fiosrachaidh mun bhrath naidheachd seo, cuiribh fòn gu:

Rosemary Ward, Ceannard, Comhairle nan Leabhraichean air 0141 337 6211

 

For more news about prizes, see Prizes and Awards in our Publishing Calendar.