Skip to main content

The network for trade,
training and development 

15 April 2021

Acair Books: Chief Officer

 

Acair is looking for a Chief Officer to lead the team which is based in Stornoway, Isle of Lewis. The business is a registered charity which produces a range of Gaelic and English publications under the direction of a Board of Trustees. You will understand the role of publishing in the context of Scottish Government Gaelic Policy, Highlands & Islands culture and heritage as well as being passionate about Gaelic literature. You will have strong leadership and networking skills with a creative approach to the business, ensuring its viability through tight financial controls and providing effective management information for the Board and stakeholders. You will understand the process of producing new publications, including creating contractual relationships with authors, freelancers and funding organisations, as well as sales and marketing expectations. This is a permanent post and the Board of Acair takes a flexible approach to full or part-time working to secure the right candidate for the Chief Officer role. The salary will therefore reflect experience and skills.

In the first instance please contact the current post holder, Agnes Rennie, at agnes@acairbooks.com or by phone on 07825 681 738

 

Àrd-oifigear Tha Acair a' sireadh Àrd-oifigear airson an sgioba a stiùireadh. Tha an Companaidh Acair, na Charthannas Clàraichte, stèidhichte ann an Steòrnabhagh an Eilean Leòdhais. Tha Acair a' foillseachadh leabhraichean ann an Gàidhlig agus ann am Beurla agus ag obair bho stiùir Bòrd Urrasairean. Tha feum aig an Àrd-oifigear a bhith tuigseach air an àite a th'aig foillseachadh ann an dàimh ri Poileasaidh Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba agus ann an cultar agus dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air a bhith air leth dealasach mu litreachas na Gàidhlig. Tha feum air sgilean stiùiridh làidir agus dòigh-obrach cruthachail a thaobh a' ghnìomhachais. Feumar a bhith comasach agus èasgaidh ann a bhith a' dèanamh ceanglan agus conaltradh làidir le buidhnean eile. Tha sgilean ionmhais teann air leth cudromach san dreuchd le uallach airson a bhith a' toirt fiosrachadh riaghlaidh èifeachdach don Bhòrd agus do bhuidhnean taic. Tha feum air tuigsinn air a' phròiseas airson a bhith a' foillseachadh leabhraichean ùr, a' dèiligeadh ri cùmhnantan agus a' dèanamh dàimhean le ùghdaran, luchd-obrach sa ghnìomhachas agus buidhnean maoineachaidh. Tha smachd agus comasan làidir a thaobh gnìomhachas reic agus margaidheachd riatanach. Is e dreuchd maireannach a tha seo agus tha Bòrd Acair a' cleachdadh dòigh-obrach sùbailte a thaobh obair làn-ùine no pàirt-ùine gus an tagraiche ceart fhaighinn airson dreuchd an Àrd-Oifigear. Mar sin bidh an tuarastal a-rèir eòlas agus sgilean.

Anns a' chiad dol a-mach cuiribh fios gu Agnes Rennie, Manaidsear Acair aig agnes@acairbooks.com no air a' fòn air 07825 681 738.