Skip to main content
Publisher member

Dalen

Dalen is a publisher of European comic books in Gaelic and Scots, as well as in other Celtic languages.

Dalen highlights

Asterix and the Olympic Gemmes

This Scots adaptation from French (by René Goscinny and Albert Uderzo), hilariously written by acclaimed Scots author and government language advisor Matthew Fitt, is aimed at readers of all ages.

Asterix and freends are aff tae Greece in search o Olympic glory, wi their magic potion in their pooch tae help them win some gowd palms. But wance the Olympic heid-bummers find oot aboot the potion, they soon pit the hems on the Gauls’ ambitions — nae performance-swickin substances are alloued at the Olympics. But a wheen nations arenae fashed by the rules, and the Roman team’s sleekit ploys look like they’re gonnae pey aff unless Kensawthetrix can sort them oot and stap them pauchlin aw the prizes.

Asterix aig na Geamannan Oilimpigeach

Gaelic adaptation from French (by René Goscinny and Albert Uderzo) aimed at readers of all ages. Translated by Raghnaid Sandilands, one of the most creative young Gaelic writers in Scotland today.

Tha Asterix is a charaidean a’ dèanamh air a’ Ghrèug gus urram is glòr a chosnadh aig na Geamannan Oilimpigeach, le strùpag dhen stuth seunta, chan eil teagamh nach buannaich iad pailm òrail no dhà! Ach, gun fhiosta dha na Gallaich, tha stuthan sam bith a bheir neart mì-nàdarra dha farpaiseach an aghaidh nan riaghailtean –theab Oifigich nan geamannan cur às de na dòchasan an sgioba Gallach! Ged-ta, tha dùthchanan ann nach lean ris na riaghailtean, agus dh’fhaoite gum faigh an sgioba Ròmanach cothrom air nach robh còir, mura cur Oghamaix an draoidh stad orra gu aithghearr!

Auld King Ottokar’s Sceptre

Scots adaptation from French (by René Goscinny and Albert Uderzo) by acclaimed Scots author Susan Rennie.

Tintin traivels tae the sma Balkan kingdom o Syldavia whaur he uncovers a conspeeracy agin the young king, Muskar XII. The plotters are mindit tae steal the auncient Sceptre o Auld King Ottokar, symbol o the new king’s richt tae rule. Gin the plot succeeds, the king will tyne his croun an his country micht be owerrun. Wi traitors on ilka side, can Tintin help the king afore it’s ower late?

Slàt-Rìoghail Rìgh Ottokar

Gaelic adaptation from French (by René Goscinny and Albert Uderzo) aimed at readers of all ages. Translated by Raghnaid Sandilands, one of the most creative young Gaelic writers in Scotland today.

Tha Tintin a’ siubhail gu rìoghachd bheag Syldavia, far a bheil ceannaircich ag èirigh an aghaidh rìgh òg, Muskar XII. Tha e a’ tighinn am bàrr gu bheil luchd nan cuilbheart an dùil Slatrìoghail Rìgh Ottokar a ghoid. ’Se an t-slat seo sàmhla air còir an rìgh ùr an dùthaich a riaghladh. Ma gheibh na ceannaircich làmh an uachdair, caillidh an rìgh a chrùn agus bi a dhùthaich fo cunnart ionnsaigh. Le brathadairean gach taobh a ghabhas e, an tèid aig Tintin air an rìgh a chuideachadh mus bi e ro anmoch?

Ciste Chastafiore

Gaelic adaptation from French (by René Goscinny and Albert Uderzo) aimed at readers of all ages. Translated by Raghnaid Sandilands, one of the most creative young Gaelic writers in Scotland today.

Tha Bianca Chastafiore, seinneadair a tha aithichte feadh an t-saoghail, a’ cèilidh air an Caiptean Habairadag aig Ceòl na Mara. Tha na pàipearan tabloid nam boil le sgeulachd mu phòsadh a bhith an dàn dhan dithis. Tha dachaigh a’ Chaiptein fo phrosbaig luchd nam meadhanan is iad a’ lorgdad a bheir dhaibh cinnnaidheadhd. Nuair a thèid smàrag phrìseil Chastafiore a ghoid, tha biadh am pailteas ann dha faoileagan nam faoinsgeul is casaidean gan cuir. Thig air Tintin is am poileas am mèirleach a lorg ach, an toir fuasgladh na cùise trioblaidean an seinneadair gu crìoch?